Kapat
 
11-15 Mayıs 2016 Kuzey Kıbrıs
I. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi; 
Şehir Çevre ve Sağlıkta İşbirliği
     

 
                                               

Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-  Özetler 300 kelimeden uzun olmamalıdır.

 - 12 punto ve Times New Roman karakterinde olmalıdır.

- Özetler a)Amaç    b)Gereç ve Yöntem   c)Bulgular   d)Sonuç ve Öneriler   başlıklarını içermelidir.

- Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecektir. Uygun görülen bildiriler sözlü bildiri, poster bildirisi ve E- Poster olarak  sunulmak üzere kabul edilecek, sonuçlar  e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

Bildiriler TÜRKÇE ya da İNGİLİZCE olarak sunulabilecektir. Ancak hangi dilde bildiri özeti ve tam metin gönderilmiş ise sunum da o dilde olacaktır.

- Bilimsel kurul tarafından onaylanan bildiriler, bildiri sahibinin tercihi doğrultusunda  sözlü bildiri olarak değerlendirilicektir.

Bildirinin kongre kitabına yer alması  için yazarlardan en az birinin kongreye  kayıt yaptırması, sözlü sunması ve kayıt  ücretinin ödenmiş olması  gerekmektedir.

-
 Kongremizde sunulmak üzere sisteme yüklenen bildiriler için sadece yukarıdaki bilgiler doğrultusunda geniş özet talep edilmektedir. Bildirilerin tam metinleri talep edilmemektedir. Kongremize gönderilen bildirilerin özetlerinde mutlaka çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. 

- Tam metinlerin yazım detayları ile ilgili format  kongre organizasyon sekreteryasından  bildiri sahibi tarafından istenecektir.
 

POSTER BİLDİRİ KURALLARI 

Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Posterin hazırlanması ve sunumu sürecinde araştırmacılara şunlar önerilmektedir:

- Poster yazım süreçlerinde izlenilen kavramsal çerçeve, yöntem, sonuç, tartışma ve öneri bölümlerinin var olduğundan

 - Her bir posterin yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlandığından,

- Çalışmanın problem ve öneminin net olarak ifade edildiğinden,

- Görseller ve yazılar arasında anlamlı ve açık bir ilişkinin kurulduğundan,

- Açık, sade ve anlaşılır şekilde görselleştirildiğinden, emin olunmalıdır.

- Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

POSTER ÖZETLERİNDE ARANAN BİÇİMSEL KURALLAR

- Özet şablonuna uygun olması,

- Poster için hazırlanan özetlerin 500-750 kelime ile (kaynaklar hariç) sınırlandırılması,

- Sunumu temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,

- Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,

- Kavramsal bir çerçeve içermesi,

- Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,

- Bulgu, sonuç ve önerilere yer verilmesi,

- Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak her iki yana yaslı olarak yazılması,

- Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılması,

 -Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-5 stilinin benimsenmesi.

- Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve   sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. E-posterler kabul edildikten sonra        online olarak yüklenecektir.

- Kongreye katılamayacak olan poster bildiri sahiplerinin bildirilerinin asılması ve kaldırılması kongre ekibi tarafından yapılacaktır.


Bildiri Birincilik Ödülü : 500 €

Bildiri İkincilik Ödülü   : Başarı Belgesi

Bildiri Üçüncülük Ödülü : Başarı Belgesi